Velogames Fantasy Cycling

Lars Ytting Bak

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - 5 5
Stage 3 - - - - - - 40 - 40
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 - - - - - - - - 0
Stage 7 - - - - - - - - 0
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 - - - - - - - - 0
Stage 10 - - - - - - - - 0
Stage 11 - - - - - - - - 0
Stage 12 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0