Velogames Fantasy Cycling

Alejandro Valverde

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 200 - - - - - - - 200
Stage 7 - - - - - - - - 0
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 - - - - - - - - 0
Stage 10 70 - - - - - - - 70
Stage 11 - - - - - - - - 0
Stage 12 60 - - - - - - - 60
Final Classifications - - - - - - - - 0