Velogames Fantasy Cycling

Alexander Kristoff

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 70 - - - - - 20 - 90
Stage 2 30 - - - - - - - 30
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 10 - - - - - - - 10
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 - - - - - - - - 0
Stage 7 - - - - - - - - 0
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 - - - - - - - - 0
Stage 10 - - - - - - - - 0
Stage 11 - - - - - - - - 0
Stage 12 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0