Velogames Fantasy Cycling

Álvaro Jose Hodeg

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 40 10 - - - - - 2 52
Stage 2 80 7 1 - - - - 6 94
Stage 3 - - - - - - - 4 4
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 150 - 2 - - - - - 152
Stage 6 - - 3 - - - - - 3
Stage 7 - - - - - - - 2 2
Final Classifications - - - - - - - - 0