Velogames Fantasy Cycling

Christine Majerus

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 50 - - - - - - - 50
Stage 2 15 12 - 4 - 2 - 4 37
Stage 3 - 12 - 2 2 - - 4 20
Stage 4 50 11 - - 10 - - 12 83
Stage 5 120 25 1 10 10 6 - 6 178
Stage 6 30 25 2 6 - - - 6 69
Final Classifications - 300 30 50 - - - 30 410