Velogames Fantasy Cycling

Rotem Gafinovitz

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - 2 2
Stage 3 - - - - - - - 2 2
Stage 4 - - - - 2 - - 16 18
Stage 5 - - - - - - - 6 6
Stage 6 - - - - - - - 2 2
Final Classifications - - - - - - - 10 10