Velogames Fantasy Cycling

Marta Bastianelli

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 70 - - - - - - - 70
Stage 5 20 4 - - - - - - 24
Stage 6 90 6 - - - - - - 96
Final Classifications - 75 10 - - - - - 85