Velogames Fantasy Cycling

Mauri Vansevenant

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - 3 - - - - - - 3
Stage 2 - 7 - - - - - - 7
Stage 3 40 11 - - - - - - 51
Stage 4 - 10 - - - - - - 10
Stage 5 - 10 - - - - - 10 20
Stage 6 30 10 - - - - 10 - 50
Final Classifications - 95 - - - - - 5 100