Velogames Fantasy Cycling

Alejandro Valverde

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - 2 - - - - - - 2
Stage 2 30 10 - - - - - - 40
Stage 3 100 16 - - - 6 - - 122
Stage 4 30 13 - - - 1 - - 44
Stage 5 - 13 - - - - - - 13
Stage 6 100 14 2 - - 4 - - 120
Final Classifications - 130 30 5 - - - - 165