Velogames Fantasy Cycling

Venceslau Fernandes

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 20 - - - - - - - 20
Stage 4 20 10 - - - - - - 30
Stage 5 - 10 - - - - - - 10
Stage 6 - 5 - - - - - - 5
Stage 7 - 5 - - - - - - 5
Stage 8 - 4 - - - - - - 4
Stage 9 20 4 - - - - - - 24
Stage 10 - 1 - - 5 - 10 - 16
Stage 11 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0