Velogames Fantasy Cycling

Alexander Grigoryev

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 40 - - - - - - - 40
Stage 2 - 12 - - - - - - 12
Stage 3 - 12 - - - - - - 12
Stage 4 5 9 - - - - - 4 18
Stage 5 50 9 - - - - - 4 63
Stage 6 - - - - - - - 4 4
Stage 7 - - - - - - - 4 4
Stage 8 - - - - - - - 4 4
Stage 9 - - - - - - - 4 4
Stage 10 - - - - - - - 4 4
Stage 11 15 - - - - - - - 15
Final Classifications - - - - - - - 20 20