Velogames Fantasy Cycling

Yesid Albeiro Pira

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - 2 2
Stage 6 30 7 - - - - - - 37
Stage 7 - - - - - - - - 0
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 - - - - - - - - 0
Stage 10 - - - - - - - - 0
Stage 11 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0