Velogames Fantasy Cycling

Gonçalo Carvalho

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - 6 6
Stage 4 15 7 - - - - - - 22
Stage 5 - 7 - - - - - 6 13
Stage 6 - 4 - - - - - - 4
Stage 7 - 4 - - - - - 4 8
Stage 8 - 3 - - - - - - 3
Stage 9 - 3 - - - - - - 3
Stage 10 - - - - - - - - 0
Stage 11 - - - - - - - - 0
Final Classifications - 45 - - - - - 5 50