Velogames Fantasy Cycling

Reinardt Janse Van Rensburg

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 40 - - - - - - - 40
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 - - - - - - - - 0
Stage 7 - - - - - - - - 0
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 60 - - - - - - - 60
Stage 10 - - - - - - - - 0
Stage 11 - - - - - - - - 0
Stage 12 - - - - - - - - 0
Stage 13 - - - - - - - - 0
Stage 14 30 - - - - - - - 30
Stage 15 110 - - - - - - - 110
Stage 16 - - - - - - - - 0
Stage 17 - - - - - - - 4 4
Stage 18 95 - - - - - - - 95
Final Classifications - - - - - - - - 0