Velogames Fantasy Cycling

Artyom Zakharov

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - 6 - 4 - - 10
Stage 2 - 16 - 6 20 4 10 - 56
Stage 3 - - - 4 - - - 6 10
Stage 4 - - - 2 - - - 4 6
Stage 5 - - - 2 - - - 2 4
Stage 6 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - 20 - - - - 20