Velogames Fantasy Cycling

Jakub Mareczko

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 100 16 4 - - - - 4 124
Stage 2 - 12 - - - - - 12 24
Stage 3 - - - - - - - 6 6
Stage 4 - - - - - - - 10 10
Stage 5 - - - - - - - 6 6
Stage 6 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0