Velogames Fantasy Cycling

Tom-Jelte Slagter

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 40 4 - - - - - 2 46
Final Classifications - 65 - - - - - 15 80