Velogames Fantasy Cycling

Dmitry Strakhov

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 5 3 - - - - - 4 12
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - 1 - - - - - 4 5
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0