Velogames Fantasy Cycling

Pavel Sivakov

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - 2 - - - - - 4 6
Stage 4 - 3 - - - - - 4 7
Stage 5 - 4 - - - - - 4 8
Stage 6 - 5 - - - - - 6 11
Final Classifications - 70 - - - - - 30 100