Velogames Fantasy Cycling

Rafa? Majka

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - 2 2
Stage 2 120 22 4 6 - 8 - - 160
Stage 3 - 22 - 4 - - - - 26
Stage 4 - 15 - 4 - - - - 19
Stage 5 - 15 - 3 - - - 2 20
Stage 6 50 15 - - - - - - 65
Stage 7 - 15 - - - - - - 15
Final Classifications - 140 10 20 - - - - 170