Velogames Fantasy Cycling

Elizabeth Banks

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - 1 - 3 - - - 2 6
Stage 2 - - - 3 - - - - 3
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 70 12 - - - - - - 82
Stage 5 50 15 - - - - - - 65
Stage 6 25 14 - - - - - - 39
Final Classifications - 130 - - - - - - 130