Velogames Fantasy Cycling

Christine Majerus

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - 10 - - - 26 36
Stage 2 - 4 - 10 - - - 6 20
Stage 3 - 2 - 10 - 14 - 8 34
Stage 4 40 14 - 10 - 2 - - 66
Stage 5 80 16 - 6 - 5 - 6 113
Stage 6 80 18 - 6 5 - - 12 121
Final Classifications - 160 5 50 - - - 20 235