Velogames Fantasy Cycling

Sheyla GutiƩrrez

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 50 18 - - 7 - - 4 79
Stage 2 - 9 - - 10 - - 6 25
Stage 3 - 7 - - - - - 6 13
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 70 - - - - - - 2 72
Final Classifications - 15 - - - - - - 15