Velogames Fantasy Cycling

Małgorzata Jasinska

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - 4 4
Stage 2 - 2 - - - - - 6 8
Stage 3 10 6 - - - - - 6 22
Stage 4 - 10 - - - - - - 10
Stage 5 20 14 - - - - - - 34
Stage 6 - 12 - - - - - 2 14
Final Classifications - 110 - - - - - - 110