Velogames Fantasy Cycling

Elizabeth Deignan

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 15 4 - - - - - - 19
Stage 2 120 22 4 - 10 - - - 156
Stage 3 70 20 4 - - - - - 94
Stage 4 100 20 6 - - - - - 126
Stage 5 150 25 10 - - 6 - 8 199
Stage 6 50 25 10 - 2 - - 6 93
Final Classifications - 300 60 5 - - - 30 395