Velogames Fantasy Cycling

Sven Erik Bystrøm

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - 14 14
Stage 2 - - - - - - - 6 6
Stage 3 20 9 - - - - - - 29
Stage 4 - 10 - - - - - - 10
Stage 5 - 10 - - - - - - 10
Stage 6 - 10 - - - - - 4 14
Final Classifications - 95 - - - - - - 95