Velogames Fantasy Cycling

Christian Scaroni

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 30 11 - - - - - - 41
Stage 3 - 10 - - - - - - 10
Stage 4 - 4 - - - - - - 4
Stage 5 90 10 - - - 1 - - 101
Final Classifications - 95 - - - - - - 95