Velogames Fantasy Cycling

Filippo Ganna

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - 6 6
Stage 2 - - - - - - - 2 2
Stage 3 - - - - - - - 2 2
Stage 4 70 - - - - - - - 70
Stage 5 - - - - - - 10 4 14
Final Classifications - - - - - - - 15 15