Velogames Fantasy Cycling

Rune Herregodts

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - 14 14
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 40 1 - - - - - - 41
Stage 5 - - - - - - - - 0
Final Classifications - 30 - - - - - - 30