Velogames Fantasy Cycling

Jasper Stuyven

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 60 12 - - - - - - 72
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 60 - - - - - - - 60
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - 10 - 10
Final Classifications - 5 - - - - - - 5