Velogames Fantasy Cycling

Per Strand Hagenes

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - 8 8
Stage 3 - - - - - - - 12 12
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - 10 8 18
Final Classifications - - - - - - - 30 30