Velogames Fantasy Cycling

Jonas Abrahamsen

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - 2 - - - - - - 2
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Final Classifications - - - - - - - - 0