Velogames Fantasy Cycling

Gleb Syritsa

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 80 16 - - - - - - 96
Stage 2 5 9 - - - - - - 14
Stage 3 - 7 - - - - - - 7
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - - 0
Stage 6 - - - - - - - - 60
Stage 7 10 - - - - - - - 10
Final Classifications - - - - - - - - 0